Like frij as dy

De vertaling van ‘Bohemian like you’, nog niet bepaald af.

Like frij as dy

hast in nije fyts
docht it achterljocht it wol?
dy fan my docht it net mear
ik sil der nei sjen, in oare kear

hast nei de kapper west
dat stjit dy suver flot
dat fan my hat ek wol wat
wy kinne net kapot sa, snapst wol?

dat, wat hast by it ein?
doch ik ek, foar it jild
ik ha jim bandsje noch net heard
jim bestean ek mar krekt

ytst gjin fleis?
kom dan mar by ús moarn
it spul is net bedoarn
fynst it fêst lekker

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ho ho
wa is dy kloat
dy hieltyd sit te sjen
is it ien dytsto kinst

jim binne út inoar, dat is tige slim
mar moai dat hy dyn hier betellet
en net oerremis wurdt
as hy op de bank sliept en ik by dy yn bêd

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ik krij it aardich troch
en ik fiel my frij lykas dy
en ik wol dy, dus hjir
samar in lyts kado
of net?
It is foar my

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nooit geen echte baan

Een liedje van Last Resort, misschien leuk om te coveren. Dit is de (voorlopige) vertaling:

Nooit geen echte baan

E                                       B                                           D             A            E
randgroepjongen heeft zijn school niet afgemaakt en krijgt nooit geen echte baan
kleine blonde snol zonder doel in het leven, krijgt nooit geen echte baan
ex-bajesklant met verbleekte tattoeaties, krijgt nooit geen echte baan
arme ouwe vent zonder een goed pensioen, krijgt nooit geen echte baan

B                                                                  A
wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal ‘t zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
E                    B                      A                   B
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
E                    B                      A
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

lekker lui op de bank met je döner kebab, je krijgt nooit geen echte baan
rare kleine hippie met wiet uit eigen teelt, je krijgt nooit geen echte baan

wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal het zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

oud ijzer man trekt zich van niemand wat aan en krijgt nooit geen echte baan
verlepte junk zoekt een plek om te spuiten en krijgt nooit geen echte baan
je ouders hebben heel hun leven niet gewerkt, je krijgt nooit geen echte baan
zonder zorgen met een wajong-uitkering, je krijgt nooit geen echte baan
je hebt geld geleend, nu zit je dik in de schulden en krijgt nooit geen echte baan
wao, je mag niet eens werken en krijgt nooit geen echte baan

Dit is het origineel:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

de alderlêste dei

De alderlêste dei

net ien komt foarby
de lêste dei

panyk grypjende klauwen
fan bern nei har mem
folkwoeksen manlju houwe
op inoar yn sûnder rem

net ien komt foarby
de lêste dei

ierdbeving, floedweach
pestilinsje, hongerdea
in pjut mei in bebloed’each
gjin beweging yn de lea

net ien komt foarby
de lêste dei

net mear benaud foar it nukleêre
mar no foar it natuergeweld
in kalender mei de finale barrière
de alderlêste dei útteld

net ien komt foarby
de lêste dei (ik hâld sa fan dy)

it nukleêre

it nukleêre

.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Holle eagen

Holle eagen

stroffeljend oer myn bokkepoat
swalkjend yn in slangehoal
koarthakke is myn soartgenoat
lykas my in grut omkoal

eagen as twa lege aaien
de siel op slot sûnder in passende kaai

doarmje yn in rattenêst
fan healwiis nei stapelgek
‘t Walhalliaanske fjoer is dôve
stoarje ik mar nei myn nâle

gnostic warrior

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail