Grutte Pier (Stagger Lee)

De vertaling van ‘Stagger Lee’ door Nick Cave & The Bad Seeds.
Er kan nog wel wat aan gesleuteld worden, maar dat komt nog wel.

Grutte Pier (Stagger Lee)

yn ‘e jierren tritich wie it libben swier
hy hie in lytse snor en briljantine yn it hier, Grutte Pier
hy hie soldateskuon en in arbeiderspet
en in âlde Zündapp mar dy ride net

syn wiif smyt him derút yn de winterkjeld
en rôp: ‘weagje it net en kom hjir ea wer del!’
dat hy rûn troch de rein en de modder mei syn noeden
oant hy kaam by in kroech: ‘de amerfol bloed’

hy sei: ‘hee boerelul, witst wol wa’t ik bin?’
en de barman sei: ‘nee, en ik wol dy ek net kinne’
‘ofsto it witte wolst of net seit my gjin mier
ik bin in grutte boerelul en se neame my: Grutte Pier
Menear Grutte Pier’

barman sei: ‘lju as dy bin’k hjir net brek
en no fuort do of ik smyt dy by de buorman oer it stek
Menear Grutte Pier’
Pier sei: ‘do lulst nea wer sa út dyn nek’
pakte in biljartstok en sloech de barman lyk foar de bek
en de barman wie dea

Nynke van Hichtum kaam troch de doar
fan alle hoeren yn it doarp fertsjinne hja de measte sinten by inoar
se rûn troch de kroech en luts har skelk omheech
en sei: ‘hee grutte jonge, sille wy even mei ús beiden nei de steeg’

se seach de barman, sei, ‘it is dochs net wier
is hy dea?’ Pier sei: ‘sjochst dochs dy plasse bloed hjir op ‘e flier’
se sei: ‘sa te sjen hasto wol aardich ferlet
kom mar mei my mei, dy kostet it hielendal neat

mar it moat even fluch en sûnder flauwekul
want as Piter Jelles ús fynt dan bin ik moai de lul’
‘ik bin hjir krekt en ik gean noch lang net fuort
en as Piter Jelles komt te eameljen neuk ik him fan achteren yn syn mânljuskut

ik bin in grutte boerelul en myn broek stiet altyd bol
en as der gjin froulju binne pak ik sûgen as Piter Jelles yn harren hol’
Piter Jelles kaam deryn en sei: ‘it is dochs net wier
dêr ha wy dy grutte klier fan in Grutte Pier’

‘ja, ik bin Grutte Pier en no gau op ‘e knibbels
en mûle iepen oars krijst myn mes tusken de ribben’, sei Grutte Pier
dat Piter Jelles knibbele del en sûgde Pier klear
en Pier sloech Piter Jelles hartstikkene kroandea

hy wie in boerelul
hy hjitte Grutte Pier

 

Hieronder het origineel (van Nick Cave, het originele origineel is een stuk ouder):

Nick Cave & The Bad Seeds – Stagger Lee

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Baby’s

Sy kaam út de Wâlden wei nei Amsterdam
Seks, dêr wist sy gjin bliksem fan
Sy rekke doe swier yn in kraakpand
Har namme is (hjir) fierder net fan belang
Sy wist net wa’t de heit wie en sy woe it net ha
En fuorthelje litte, kin ommers ek mar sa!

Baby’s, ik wit der neat fan
Baby’s, bin ik in bist dan?

Hup! Op in tafel yn in âlde loads
Net nei de dokter, dus dan wat oars
Bloederige bende, wat in bargerij
it like wol it ôffal fan in slachterij
Babys, skriemende griemerij.
Bin ik in bist dan? Bin ik in moardner?

Baby’s, ik wit der neat fan
Baby’s, bin ik in bist dan?

Neuk dit en neuk dat, neuk it allegear en dan nochris wat
Sy wol net in poppe dy’t der sa útsjocht
Ik wol net in poppe dy’t der sa útsjocht

Baby’s, ik moat der neat fan ha
Baby’s, bin ik in bist dan?

800px-AngkorWatAbortionAD1150

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Like frij as dy

De vertaling van ‘Bohemian like you’, nog niet bepaald af.

Like frij as dy

hast in nije fyts
docht it achterljocht it wol?
dy fan my docht it net mear
ik sil der nei sjen, in oare kear

hast nei de kapper west
dat stjit dy suver flot
dat fan my hat ek wol wat
wy kinne net kapot sa, snapst wol?

dat, wat hast by it ein?
doch ik ek, foar it jild
ik ha jim bandsje noch net heard
jim bestean ek mar krekt

ytst gjin fleis?
kom dan mar by ús moarn
it spul is net bedoarn
fynst it fêst lekker

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ho ho
wa is dy kloat
dy hieltyd sit te sjen
is it ien dytsto kinst

jim binne út inoar, dat is tige slim
mar moai dat hy dyn hier betellet
en net oerremis wurdt
as hy op de bank sliept en ik by dy yn bêd

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ik krij it aardich troch
en ik fiel my frij lykas dy
en ik wol dy, dus hjir
samar in lyts kado
of net?
It is foar my

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Learzens

Learzens

Wêr hast it oer, leave. Leafde, nee, leaver net
Seist do hâldst fan my, mar ik leau dy net
Ik bliuw dan wol by dy, mar bin dy lang net trou
Do nimst my dat kwea ôf? Wat makkest my no!

Ik hear se yn de fierte
Dêr komme se wer oan
De learzens bin’ twasidich
en se wâldzje om en om

Tink mar net: se rinne wol om my hinne
Tink mar net: ik kom der wol foar wei
Do liuwst noch yn ús trip nei Futsjefinne
Mar ik rin al in hiel skoft net mear mei

De learzens bin’ twasidich
Dat makket my sa kel
Ik sjoch se yn de fierte
En se wâldzje dy sa del

Ik hâld fan dy, al is it mar sebeare
De learzens bin’ tegearre ien yn in pear
Harsenskraabje waard de kearn fan ús leafde
En de learzens dogge allinne noch mar sear

Ik hear se yn de fierte
Dêr komme se wer oan
De learzens bin’ twasidich
En se wâldzje om en om

Hâld dy beet, baby
Hjir komt de SS…..

Hâld dy beet, baby!

Hâld dy beet, baby!

.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

de alderlêste dei

De alderlêste dei

net ien komt foarby
de lêste dei

panyk grypjende klauwen
fan bern nei har mem
folkwoeksen manlju houwe
op inoar yn sûnder rem

net ien komt foarby
de lêste dei

ierdbeving, floedweach
pestilinsje, hongerdea
in pjut mei in bebloed’each
gjin beweging yn de lea

net ien komt foarby
de lêste dei

net mear benaud foar it nukleêre
mar no foar it natuergeweld
in kalender mei de finale barrière
de alderlêste dei útteld

net ien komt foarby
de lêste dei (ik hâld sa fan dy)

it nukleêre

it nukleêre

.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Holle eagen

Holle eagen

stroffeljend oer myn bokkepoat
swalkjend yn in slangehoal
koarthakke is myn soartgenoat
lykas my in grut omkoal

eagen as twa lege aaien
de siel op slot sûnder in passende kaai

doarmje yn in rattenêst
fan healwiis nei stapelgek
‘t Walhalliaanske fjoer is dôve
stoarje ik mar nei myn nâle

gnostic warrior

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Immen struit brea

stadich wekker wurde en stroffeljend de dûs yn
sikest nei de konfrontaasje mei de spegel
is in nije dei útein set..

negearst dyn ûnmacht en honger
sjochst út oer it fjild
it wiete stjritsje spegelet
der is nimmen op paad

in skûlplak foar in nacht
kontrôle oer dyn dreamen
tinzen foar de lange baan
nimmen wit
wêr dit op ta sil

iensummens nimt it fan dy oer
in sêft rûzjen yn dyn ear
tiid foar de deistige saken
immen boppe struit brea

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail