Opgebrand

Veel te veel gegeven
Volledig uitgeteld
Een boxer is met knock-out
Neergeveld

Opgebrand

Eenzaam lopen
Door een uitgestorven stad
Het is donker en het regent
De straten zijn glad

Opgebrand

Geen plezier meer in het leven
Dat is gewoon voorbij
Alles is uit handen gegeven
Opgebrand

Hoe het verder zal komen
Er is geen idee
Levenslust is weggenomen

Opgebrand

Veel te veel gegeven
Volledig uitgeteld
Een boxer is met knock-out
Neergeveld

Opgebrand

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Grutte Pier (Stagger Lee)

De vertaling van ‘Stagger Lee’ door Nick Cave & The Bad Seeds.
Er kan nog wel wat aan gesleuteld worden, maar dat komt nog wel.

Grutte Pier (Stagger Lee)

yn ‘e jierren tritich wie it libben swier
hy hie in lytse snor en briljantine yn it hier, Grutte Pier
hy hie soldateskuon en in arbeiderspet
en in âlde Zündapp mar dy ride net

syn wiif smyt him derút yn de winterkjeld
en rôp: ‘weagje it net en kom hjir ea wer del!’
dat hy rûn troch de rein en de modder mei syn noeden
oant hy kaam by in kroech: ‘de amerfol bloed’

hy sei: ‘hee boerelul, witst wol wa’t ik bin?’
en de barman sei: ‘nee, en ik wol dy ek net kinne’
‘ofsto it witte wolst of net seit my gjin mier
ik bin in grutte boerelul en se neame my: Grutte Pier
Menear Grutte Pier’

barman sei: ‘lju as dy bin’k hjir net brek
en no fuort do of ik smyt dy by de buorman oer it stek
Menear Grutte Pier’
Pier sei: ‘do lulst nea wer sa út dyn nek’
pakte in biljartstok en sloech de barman lyk foar de bek
en de barman wie dea

Nynke van Hichtum kaam troch de doar
fan alle hoeren yn it doarp fertsjinne hja de measte sinten by inoar
se rûn troch de kroech en luts har skelk omheech
en sei: ‘hee grutte jonge, sille wy even mei ús beiden nei de steeg’

se seach de barman, sei, ‘it is dochs net wier
is hy dea?’ Pier sei: ‘sjochst dochs dy plasse bloed hjir op ‘e flier’
se sei: ‘sa te sjen hasto wol aardich ferlet
kom mar mei my mei, dy kostet it hielendal neat

mar it moat even fluch en sûnder flauwekul
want as Piter Jelles ús fynt dan bin ik moai de lul’
‘ik bin hjir krekt en ik gean noch lang net fuort
en as Piter Jelles komt te eameljen neuk ik him fan achteren yn syn mânljuskut

ik bin in grutte boerelul en myn broek stiet altyd bol
en as der gjin froulju binne pak ik sûgen as Piter Jelles yn harren hol’
Piter Jelles kaam deryn en sei: ‘it is dochs net wier
dêr ha wy dy grutte klier fan in Grutte Pier’

‘ja, ik bin Grutte Pier en no gau op ‘e knibbels
en mûle iepen oars krijst myn mes tusken de ribben’, sei Grutte Pier
dat Piter Jelles knibbele del en sûgde Pier klear
en Pier sloech Piter Jelles hartstikkene kroandea

hy wie in boerelul
hy hjitte Grutte Pier

 

Hieronder het origineel (van Nick Cave, het originele origineel is een stuk ouder):

Nick Cave & The Bad Seeds – Stagger Lee

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Baby’s

Sy kaam út de Wâlden wei nei Amsterdam
Seks, dêr wist sy gjin bliksem fan
Sy rekke doe swier yn in kraakpand
Har namme is (hjir) fierder net fan belang
Sy wist net wa’t de heit wie en sy woe it net ha
En fuorthelje litte, kin ommers ek mar sa!

Baby’s, ik wit der neat fan
Baby’s, bin ik in bist dan?

Hup! Op in tafel yn in âlde loads
Net nei de dokter, dus dan wat oars
Bloederige bende, wat in bargerij
it like wol it ôffal fan in slachterij
Babys, skriemende griemerij.
Bin ik in bist dan? Bin ik in moardner?

Baby’s, ik wit der neat fan
Baby’s, bin ik in bist dan?

Neuk dit en neuk dat, neuk it allegear en dan nochris wat
Sy wol net in poppe dy’t der sa útsjocht
Ik wol net in poppe dy’t der sa útsjocht

Baby’s, ik moat der neat fan ha
Baby’s, bin ik in bist dan?

800px-AngkorWatAbortionAD1150

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Was jij maar hier

Was jij maar hier (Wish you were here: Pink Floyd)

Dus jij, jij ziet het verschil tussen,
Hemel en hel, blauwe luchten en pijn,
Tussen een groen veld en een koude spoorbiels, een lach en een sluier.
Zie jij het verschil?

En moest jij je helden ruilen voor spoken?
Hete as voor bomen, stoom voor een frisse wind, kille troost voor verandering.
En heb jij een kleine rol in de oorlog verwisseld voor een hoofdrol in een kooi?

Oh, was jij maar hier.
We zijn slechts twee verdwaalde zielen in een vissenkom, al jarenlang,
Lopend over dezelfde oude grond, waar komen we uit?
Weer die angsten. Was jij maar hier!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Like frij as dy

De vertaling van ‘Bohemian like you’, nog niet bepaald af.

Like frij as dy

hast in nije fyts
docht it achterljocht it wol?
dy fan my docht it net mear
ik sil der nei sjen, in oare kear

hast nei de kapper west
dat stjit dy suver flot
dat fan my hat ek wol wat
wy kinne net kapot sa, snapst wol?

dat, wat hast by it ein?
doch ik ek, foar it jild
ik ha jim bandsje noch net heard
jim bestean ek mar krekt

ytst gjin fleis?
kom dan mar by ús moarn
it spul is net bedoarn
fynst it fêst lekker

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ho ho
wa is dy kloat
dy hieltyd sit te sjen
is it ien dytsto kinst

jim binne út inoar, dat is tige slim
mar moai dat hy dyn hier betellet
en net oerremis wurdt
as hy op de bank sliept en ik by dy yn bêd

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ik krij it aardich troch
en ik fiel my frij lykas dy
en ik wol dy, dus hjir
samar in lyts kado
of net?
It is foar my

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nooit geen echte baan

Een liedje van Last Resort, misschien leuk om te coveren. Dit is de (voorlopige) vertaling:

Nooit geen echte baan

E                                       B                                           D             A            E
randgroepjongen heeft zijn school niet afgemaakt en krijgt nooit geen echte baan
kleine blonde snol zonder doel in het leven, krijgt nooit geen echte baan
ex-bajesklant met verbleekte tattoeaties, krijgt nooit geen echte baan
arme ouwe vent zonder een goed pensioen, krijgt nooit geen echte baan

B                                                                  A
wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal ‘t zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
E                    B                      A                   B
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
E                    B                      A
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

lekker lui op de bank met je döner kebab, je krijgt nooit geen echte baan
rare kleine hippie met wiet uit eigen teelt, je krijgt nooit geen echte baan

wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal het zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

oud ijzer man trekt zich van niemand wat aan en krijgt nooit geen echte baan
verlepte junk zoekt een plek om te spuiten en krijgt nooit geen echte baan
je ouders hebben heel hun leven niet gewerkt, je krijgt nooit geen echte baan
zonder zorgen met een wajong-uitkering, je krijgt nooit geen echte baan
je hebt geld geleend, nu zit je dik in de schulden en krijgt nooit geen echte baan
wao, je mag niet eens werken en krijgt nooit geen echte baan

Dit is het origineel:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ik koop mijn geliefde vrij

met de verharde keutels van een salamander
koop ik mijn geliefde vrij
voor een
avond, een feestje, een vrijpartij

over de prijs worden wij het wel eens

met het geld dat ik verdien met optredens
koop ik mijn geliefde vrij
voor een
avond, een feestje, een vrijpartij

over de prijs worden wij het wel eens
over de duur maken wij ons geen illusies
over de prijs worden wij het wel eens
over de duur maken wij ons geen illusies

ja, ik koop mijn geliefde vrij

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Verliefd

Verliefd

Zal ik jou eens wat vertellen
Dat ik heel veel van je hou
Ik voel de liefde in mij stromen
Denk de hele dag aan jou

Ik ben verliefd (obsessief)
Zo verliefd (compulsief)

Je bent het centrum van de kosmos
De wereld draait om jou heen
De sterren gaan steeds feller stralen
Je bent nog mooier dan voorheen

Ik ben verliefd (obsessief)
Zo verliefd (compulsief)
Verliefd (obsessief)
O zo verliefd (compulsief)

Als ik de geur van je ruik (dan zie ik bloemenvelden)
En een mooie rozenstruik

Als ik je stem maar even hoor (een mooie melodie)
Klinkt er in mijn oor

Want ik ben verliefd (obsessief)
Zo verliefd (compulsief)
Verliefd (obsessief)
O zo verliefd (compulsief)

In space met je lieve vriendin
Een race de planeten voorbij
De zon, duizendkleurig haar licht
Schijnt op je stralend gezicht

Want ik ben verliefd (obsessief)
Zo verliefd (compulsief)
Verliefd (obsessief)
O zo verliefd (compulsief)

Verliefd (verliefd)
Zo verliefd (verliefd)
Verliefd (verliefd)
Zo verliefd (verliefd)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Learzens

Learzens

Wêr hast it oer, leave. Leafde, nee, leaver net
Seist do hâldst fan my, mar ik leau dy net
Ik bliuw dan wol by dy, mar bin dy lang net trou
Do nimst my dat kwea ôf? Wat makkest my no!

Ik hear se yn de fierte
Dêr komme se wer oan
De learzens bin’ twasidich
en se wâldzje om en om

Tink mar net: se rinne wol om my hinne
Tink mar net: ik kom der wol foar wei
Do liuwst noch yn ús trip nei Futsjefinne
Mar ik rin al in hiel skoft net mear mei

De learzens bin’ twasidich
Dat makket my sa kel
Ik sjoch se yn de fierte
En se wâldzje dy sa del

Ik hâld fan dy, al is it mar sebeare
De learzens bin’ tegearre ien yn in pear
Harsenskraabje waard de kearn fan ús leafde
En de learzens dogge allinne noch mar sear

Ik hear se yn de fierte
Dêr komme se wer oan
De learzens bin’ twasidich
En se wâldzje om en om

Hâld dy beet, baby
Hjir komt de SS…..

Hâld dy beet, baby!

Hâld dy beet, baby!

.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail