Nooit geen echte baan – video

randgroepjongen heeft zijn school niet afgemaakt en krijgt nooit geen echte baan
kleine blonde snol zonder doel in het leven, krijgt nooit geen echte baan
ex-bajesklant met verbleekte tattoeaties, krijgt nooit geen echte baan
arme ouwe vent zonder een goed pensioen, krijgt nooit geen echte baan

wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal ‘t zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

lekker lui op de bank met je döner kebab, je krijgt nooit geen echte baan
rare kleine hippie met wiet uit eigen teelt, je krijgt nooit geen echte baan

wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal het zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

oud ijzer man trekt zich van niemand wat aan en krijgt nooit geen echte baan
verlepte junk zoekt een plek om te spuiten en krijgt nooit geen echte baan
je ouders hebben heel hun leven niet gewerkt, je krijgt nooit geen echte baan
zonder zorgen met een wajong-uitkering, je krijgt nooit geen echte baan
je hebt geld geleend, nu zit je dik in de schulden en krijgt nooit geen echte baan
wao, je mag niet eens werken en krijgt nooit geen echte baan .

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Grutte Pier (Stagger Lee)

De vertaling van ‘Stagger Lee’ door Nick Cave & The Bad Seeds.
Er kan nog wel wat aan gesleuteld worden, maar dat komt nog wel.

Grutte Pier (Stagger Lee)

yn ‘e jierren tritich wie it libben swier
hy hie in lytse snor en briljantine yn it hier, Grutte Pier
hy hie soldateskuon en in arbeiderspet
en in âlde Zündapp mar dy ride net

syn wiif smyt him derút yn de winterkjeld
en rôp: ‘weagje it net en kom hjir ea wer del!’
dat hy rûn troch de rein en de modder mei syn noeden
oant hy kaam by in kroech: ‘de amerfol bloed’

hy sei: ‘hee boerelul, witst wol wa’t ik bin?’
en de barman sei: ‘nee, en ik wol dy ek net kinne’
‘ofsto it witte wolst of net seit my gjin mier
ik bin in grutte boerelul en se neame my: Grutte Pier
Menear Grutte Pier’

barman sei: ‘lju as dy bin’k hjir net brek
en no fuort do of ik smyt dy by de buorman oer it stek
Menear Grutte Pier’
Pier sei: ‘do lulst nea wer sa út dyn nek’
pakte in biljartstok en sloech de barman lyk foar de bek
en de barman wie dea

Nynke van Hichtum kaam troch de doar
fan alle hoeren yn it doarp fertsjinne hja de measte sinten by inoar
se rûn troch de kroech en luts har skelk omheech
en sei: ‘hee grutte jonge, sille wy even mei ús beiden nei de steeg’

se seach de barman, sei, ‘it is dochs net wier
is hy dea?’ Pier sei: ‘sjochst dochs dy plasse bloed hjir op ‘e flier’
se sei: ‘sa te sjen hasto wol aardich ferlet
kom mar mei my mei, dy kostet it hielendal neat

mar it moat even fluch en sûnder flauwekul
want as Piter Jelles ús fynt dan bin ik moai de lul’
‘ik bin hjir krekt en ik gean noch lang net fuort
en as Piter Jelles komt te eameljen neuk ik him fan achteren yn syn mânljuskut

ik bin in grutte boerelul en myn broek stiet altyd bol
en as der gjin froulju binne pak ik sûgen as Piter Jelles yn harren hol’
Piter Jelles kaam deryn en sei: ‘it is dochs net wier
dêr ha wy dy grutte klier fan in Grutte Pier’

‘ja, ik bin Grutte Pier en no gau op ‘e knibbels
en mûle iepen oars krijst myn mes tusken de ribben’, sei Grutte Pier
dat Piter Jelles knibbele del en sûgde Pier klear
en Pier sloech Piter Jelles hartstikkene kroandea

hy wie in boerelul
hy hjitte Grutte Pier

 

Hieronder het origineel (van Nick Cave, het originele origineel is een stuk ouder):

Nick Cave & The Bad Seeds – Stagger Lee

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Like frij as dy

De vertaling van ‘Bohemian like you’, nog niet bepaald af.

Like frij as dy

hast in nije fyts
docht it achterljocht it wol?
dy fan my docht it net mear
ik sil der nei sjen, in oare kear

hast nei de kapper west
dat stjit dy suver flot
dat fan my hat ek wol wat
wy kinne net kapot sa, snapst wol?

dat, wat hast by it ein?
doch ik ek, foar it jild
ik ha jim bandsje noch net heard
jim bestean ek mar krekt

ytst gjin fleis?
kom dan mar by ús moarn
it spul is net bedoarn
fynst it fêst lekker

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ho ho
wa is dy kloat
dy hieltyd sit te sjen
is it ien dytsto kinst

jim binne út inoar, dat is tige slim
mar moai dat hy dyn hier betellet
en net oerremis wurdt
as hy op de bank sliept en ik by dy yn bêd

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ik krij it aardich troch
en ik fiel my frij lykas dy
en ik wol dy, dus hjir
samar in lyts kado
of net?
It is foar my

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nooit geen echte baan

Een liedje van Last Resort, misschien leuk om te coveren. Dit is de (voorlopige) vertaling:

Nooit geen echte baan

E                                       B                                           D             A            E
randgroepjongen heeft zijn school niet afgemaakt en krijgt nooit geen echte baan
kleine blonde snol zonder doel in het leven, krijgt nooit geen echte baan
ex-bajesklant met verbleekte tattoeaties, krijgt nooit geen echte baan
arme ouwe vent zonder een goed pensioen, krijgt nooit geen echte baan

B                                                                  A
wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal ‘t zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
E                    B                      A                   B
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
E                    B                      A
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

lekker lui op de bank met je döner kebab, je krijgt nooit geen echte baan
rare kleine hippie met wiet uit eigen teelt, je krijgt nooit geen echte baan

wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal het zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

oud ijzer man trekt zich van niemand wat aan en krijgt nooit geen echte baan
verlepte junk zoekt een plek om te spuiten en krijgt nooit geen echte baan
je ouders hebben heel hun leven niet gewerkt, je krijgt nooit geen echte baan
zonder zorgen met een wajong-uitkering, je krijgt nooit geen echte baan
je hebt geld geleend, nu zit je dik in de schulden en krijgt nooit geen echte baan
wao, je mag niet eens werken en krijgt nooit geen echte baan

Dit is het origineel:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ik koop mijn geliefde vrij

met de verharde keutels van een salamander
koop ik mijn geliefde vrij
voor een
avond, een feestje, een vrijpartij

over de prijs worden wij het wel eens

met het geld dat ik verdien met optredens
koop ik mijn geliefde vrij
voor een
avond, een feestje, een vrijpartij

over de prijs worden wij het wel eens
over de duur maken wij ons geen illusies
over de prijs worden wij het wel eens
over de duur maken wij ons geen illusies

ja, ik koop mijn geliefde vrij

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Immen struit brea

stadich wekker wurde en stroffeljend de dûs yn
sikest nei de konfrontaasje mei de spegel
is in nije dei útein set..

negearst dyn ûnmacht en honger
sjochst út oer it fjild
it wiete stjritsje spegelet
der is nimmen op paad

in skûlplak foar in nacht
kontrôle oer dyn dreamen
tinzen foar de lange baan
nimmen wit
wêr dit op ta sil

iensummens nimt it fan dy oer
in sêft rûzjen yn dyn ear
tiid foar de deistige saken
immen boppe struit brea

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sneu voor mij

hou van mij zoals je vroeger dee
als je bij me kwam liggen in de koude winternacht
me met je handen streelde en me warmte bracht
dan was er niets meer dan alleen wij twee

toen hield je van me, nu wil je me kwijt
je zegt: het was leuk maar ik ga weg
er staan tranen in je ogen terwijl je zegt:
er is geen weg terug; we zijn verleden tijd

o, we zijn verleden tijd geworden
ik loop nog te dromen maar jij wil me niet meer zien
toch stond mijn liefde ooit in de top van je top 10 (nummer 2 of 3)
nu loop ik verloren naar de dag van morgen

(solo)

ja zo kan de liefde wreed zijn voor een mens
het begint zo mooi maar het eindigt in een gemis
hoe kan het toch dat je je zo hebt vergist
en de liefde weg kon zinken in de schaduw van een wens

je houdt niet meer van mij
en daarom moet je gaan
je zoekt je eigen weg weer
en daarom laat je mij hier staan

dat is pech voor mij
ja, dat is sneu voor mij
dat is niet leuk voor mij
nee, dat is sneu voor mij

dat is sneu voor mij
sneu voor mij

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Frank en Linda

Linda is eenzaam
ze praat en praat maar de onrust blijft
ze trekt haar jas aan, gaat de stad in
naar
waar haar vrienden zijn

haar lippen rood, haar ogen blauw
haren blond, blondst en blonder
ze gaat op stap

ik voerde mijn lief aan de haaien
ik bracht haar een bos rode rozen
ik kocht haar een plaat van Frank Boeijen
en zong lie-lie-lie-lie-lieve Linda
ik wil alles met je doen
ik wil alles met je doen

ik schreef zo’n 200 liedjes voor haar
ze wou ze allemaal horen
maar al snel stond het haar tegen
en ze zei: ik ga er vandoor

ze zei, hé, hé, tabee
ik heb genoeg gehoord
ze zei, hé, tabee
lie-lie-lie-lie-lieve Linda
je mag alles met me doen
je mag alles met me doen

Linda!
Alohalleluja la li la li la lieve Linda

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ik had een vrouw

ik had een vrouw
ze deed wat ik zei
maar op een middag zei ze:
nu is het voorbij

ik mieter je spullen
hier voor op straat
en jou er achteraan
omdat ik je haat
ik wist bij god niet wat me
overkwam
tot ik weer tot mezelf
kwam en de benen nam

waar kon ik heen
waar kon ik schuilen
voor dat vrouwmens in mijn hoofd
kon niet lachen of huilen

ging naar de woestijn
veertig dagen lang
maar daar kreeg ik geen antwoord
op mijn klaaggezang

wel zag ik de duivel
op mijn behang
en ik zei: ouwe slang
wat maak je mij nu bang
allerjezust bang

weg was mijn vrouw
weg was mijn leven
toch ging ik maar door
zonder op te geven

waar zit je nou
ik wil bij je zijn
tot de volgende keer
dat ik jou teveel zal zijn

en als ik je teveel ben
veel te veel
te veel voor jouw beleving
dan neem ik dat kruis op mijn rug
dan kom ik nooit meer terug

Love I

Love & Intolerance

I was in doubt, I was in pain
never did my heartaches
yet make me insane

there was a fire
and my heart got slain
for giving it to the woman
that I couldn’t get out of my brain

never ever had I felt this way
until the bleeding put me on a train
never returning again

where could I go to
and where could I hide
from the woman in my head
and the feelings inside

I was alone, for fourty days in a haze
man, I dare not tell you `bout my crazy ways

to compensate my standing in the rain
falling on my face

I was in doubt, I was in pain
never did my heartaches
yet make me insane

I gotta get back to my woman
and come to stay
to stay until the next time
that I will be going away

when I get the feeling that I’m too much
too much for you to handle
then I will carry my cross
forever bury my fuzz

Intolerance

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail