Like frij as dy

De vertaling van ‘Bohemian like you’, nog niet bepaald af.

Like frij as dy

hast in nije fyts
docht it achterljocht it wol?
dy fan my docht it net mear
ik sil der nei sjen, in oare kear

hast nei de kapper west
dat stjit dy suver flot
dat fan my hat ek wol wat
wy kinne net kapot sa, snapst wol?

dat, wat hast by it ein?
doch ik ek, foar it jild
ik ha jim bandsje noch net heard
jim bestean ek mar krekt

ytst gjin fleis?
kom dan mar by ús moarn
it spul is net bedoarn
fynst it fêst lekker

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ho ho
wa is dy kloat
dy hieltyd sit te sjen
is it ien dytsto kinst

jim binne út inoar, dat is tige slim
mar moai dat hy dyn hier betellet
en net oerremis wurdt
as hy op de bank sliept en ik by dy yn bêd

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

ik krij it aardich troch
en ik fiel my frij lykas dy
en ik wol dy, dus hjir
samar in lyts kado
of net?
It is foar my

want ik mei dy
ja, ik mei dy
en ik fiel my
like frij as dy
en ik mei dy
ik mei dy
en ik fiel my
oe hoe hoe-oe

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nooit geen echte baan

Een liedje van Last Resort, misschien leuk om te coveren. Dit is de (voorlopige) vertaling:

Nooit geen echte baan

E                                       B                                           D             A            E
randgroepjongen heeft zijn school niet afgemaakt en krijgt nooit geen echte baan
kleine blonde snol zonder doel in het leven, krijgt nooit geen echte baan
ex-bajesklant met verbleekte tattoeaties, krijgt nooit geen echte baan
arme ouwe vent zonder een goed pensioen, krijgt nooit geen echte baan

B                                                                  A
wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal ‘t zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
E                    B                      A                   B
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
E                    B                      A
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

lekker lui op de bank met je döner kebab, je krijgt nooit geen echte baan
rare kleine hippie met wiet uit eigen teelt, je krijgt nooit geen echte baan

wat dit worden moet – wat dit worden zal – wie zal het zeggen
wat je worden wilt – wat je worden zal – niemand luistert
dit is de werkelijkheid, je hoort er niet bij in deze maatschappij
voor jou geen baantje vrij in dit land van zeikerds – land van zeikerds

oud ijzer man trekt zich van niemand wat aan en krijgt nooit geen echte baan
verlepte junk zoekt een plek om te spuiten en krijgt nooit geen echte baan
je ouders hebben heel hun leven niet gewerkt, je krijgt nooit geen echte baan
zonder zorgen met een wajong-uitkering, je krijgt nooit geen echte baan
je hebt geld geleend, nu zit je dik in de schulden en krijgt nooit geen echte baan
wao, je mag niet eens werken en krijgt nooit geen echte baan

Dit is het origineel:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ik koop mijn geliefde vrij

met de verharde keutels van een salamander
koop ik mijn geliefde vrij
voor een
avond, een feestje, een vrijpartij

over de prijs worden wij het wel eens

met het geld dat ik verdien met optredens
koop ik mijn geliefde vrij
voor een
avond, een feestje, een vrijpartij

over de prijs worden wij het wel eens
over de duur maken wij ons geen illusies
over de prijs worden wij het wel eens
over de duur maken wij ons geen illusies

ja, ik koop mijn geliefde vrij

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Verliefd

Verliefd

Zal ik jou eens wat vertellen
Dat ik heel veel van je hou
Ik voel de liefde in mij stromen
Denk de hele dag aan jou

Ik ben verliefd (obsessief)
Zo verliefd (compulsief)

Je bent het centrum van de kosmos
De wereld draait om jou heen
De sterren gaan steeds feller stralen
Je bent nog mooier dan voorheen

Ik ben verliefd (obsessief)
Zo verliefd (compulsief)
Verliefd (obsessief)
O zo verliefd (compulsief)

Als ik de geur van je ruik (dan zie ik bloemenvelden)
En een mooie rozenstruik

Als ik je stem maar even hoor (een mooie melodie)
Klinkt er in mijn oor

Want ik ben verliefd (obsessief)
Zo verliefd (compulsief)
Verliefd (obsessief)
O zo verliefd (compulsief)

In space met je lieve vriendin
Een race de planeten voorbij
De zon, duizendkleurig haar licht
Schijnt op je stralend gezicht

Want ik ben verliefd (obsessief)
Zo verliefd (compulsief)
Verliefd (obsessief)
O zo verliefd (compulsief)

Verliefd (verliefd)
Zo verliefd (verliefd)
Verliefd (verliefd)
Zo verliefd (verliefd)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Learzens

Learzens

Wêr hast it oer, leave. Leafde, nee, leaver net
Seist do hâldst fan my, mar ik leau dy net
Ik bliuw dan wol by dy, mar bin dy lang net trou
Do nimst my dat kwea ôf? Wat makkest my no!

Ik hear se yn de fierte
Dêr komme se wer oan
De learzens bin’ twasidich
en se wâldzje om en om

Tink mar net: se rinne wol om my hinne
Tink mar net: ik kom der wol foar wei
Do liuwst noch yn ús trip nei Futsjefinne
Mar ik rin al in hiel skoft net mear mei

De learzens bin’ twasidich
Dat makket my sa kel
Ik sjoch se yn de fierte
En se wâldzje dy sa del

Ik hâld fan dy, al is it mar sebeare
De learzens bin’ tegearre ien yn in pear
Harsenskraabje waard de kearn fan ús leafde
En de learzens dogge allinne noch mar sear

Ik hear se yn de fierte
Dêr komme se wer oan
De learzens bin’ twasidich
En se wâldzje om en om

Hâld dy beet, baby
Hjir komt de SS…..

Hâld dy beet, baby!

Hâld dy beet, baby!

.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail